Ce credem?

Scriptura

Noi credem că cele șaizeci și șase de cărți ale Vechiului și Noului Testament sunt consemnarea completă a revelației de Sine a lui Dumnezeu pentru omenire. Autorii Bibliei au fost oameni diferiți, care au scris potrivit cu stilul și personalitatea lor proprie, dar care au fost călăuziți în mod supranatural de Duhul Sfânt pentru a consemna chiar cuvintele lui Dumnezeu, acestea fiind fără greșeală în scrierile originale. Prin urmare, cei ce se dedică studierii Bibliei în contextul ei literal, gramatical-istoric, pot înțelege cu acuratețe Cuvântul lui Dumnezeu. Scriptura este pe deplin demnă de încredere ca autoritate a noastră supremă și suficientă pentru tot ce privește viața (2 Timotei 3:16-17; 2 Petru 1:20-21).

Dumnezeu Triunic

Noi credem în singurul Dumnezeu viu și adevărat, care există din veșnicii (Ioan 17:3), într-o unitate perfectă de trei persoane egale și deplin divine: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt (Matei 28:19-20). Fiecare membru al Dumnezeirii îndeplinește roluri diferite și complementare în istoria răscumpărării, dar are exact aceeași natură, atribute și ființă și este demn în mod egal de aceeași glorie, onoare și ascultare (Ioan 1:1-4; Fapte 5:3-4).

Dumnezeu Tatăl

Noi credem că Dumnezeu Tatăl a creat toate lucrurile în șase zile literale pentru slava Sa și potrivit cu voia Sa (Apocalipsa 4:11), prin Fiul Său, Isus Cristos. El susține toate lucrurile prin Cuvântul puterii și harului Său, exercitându-și domnia suverană peste întreaga creație, providență și răscumpărare (Coloseni 1:17, Evrei 1:3).

Dumnezeu Fiul

Noi credem că Isus Cristos, Fiul etern al lui Dumnezeu, fiind motivat de dragoste și în acord cu voia Tatălui, a luat trup omenesc (Ioan 1:1, 14, 18). El s-a născut din fecioara Maria, fiind conceput prin lucrarea miraculoasă a Duhului Sfânt. El a fost pe deplin om și pe deplin Dumnezeu (Ioan 14:8-9), a trăit o viață fără păcat și în mod sacrificial Și-a vărsat sângele și a murit pe cruce în locul nostru, realizând răscumpărarea pentru toți cei ce-și pun credința în El. După trei zile, El a înviat din morți în mod vizibil și fizic și s-a înălțat la cer, la dreapta Tatălui, fiind acum Capul Trupului Său, Biserica, singurul Mântuitor și Mijlocitor între Dumnezeu și om și se va întoarce pe pământ cu putere și slavă pentru a-și încheia lucrarea de răscumpărare (1 Timotei 3:16).

Dumnezeu Duhul Sfânt

Noi credem că Duhul Sfânt, în tot ceea ce face, îl glorifică pe Domnul Isus Cristos, în timpul acesta al istoriei. El dovedește lumea vinovată de păcat, neprihănire și judecată. El îi atrage pe cei nerăscumpărați la pocăință și credință, iar la momentul mântuirii dăruiește credinciosului o viață spirituală nouă, aducând acea persoană în unire cu Cristos și cu Trupul lui Cristos, Biserica. Duhul Sfânt sfințește, pecetluiește, umple, călăuzește, învață, mângâie, echipează, împuternicește, locuiește permanent în credincios și dă credinciosului daruri spirituale pentru o trăire și o slujire ca a lui Cristos (Ioan 16:8; 13:15; Tit 3:5; Efeseni 1:22; 4:11-12; Romani 8:9-17; 12:4-8; 1 Corinteni 3:16; 12:4-5, 11-13, 19; Galateni 5:25; Evrei 2:1-4; 2 Corinteni 12:12).

Omenirea

Noi credem că Dumnezeu a creat omenirea - bărbat și femeie - după chipul și asemănarea Sa, fără păcat, pentru a-L glorifica pe El și a se bucura de comuniune cu El. Fiind ispitit de Satana, dar în planul suveran al lui Dumnezeu, omul a ales de bună voie să nu asculte de Dumnezeu, aducând asupra omenirii păcat, moarte și condamnare. Prin urmare, orice ființă umană este coruptă total atât prin natura cât și prin alegerea sa. Înstrăinată de Dumnezeu, fără apărare sau scuză și supusă mâniei drepte a lui Dumnezeu, omenirea întreagă are nevoie disperată de Mântuitor (Geneza 3:1-6; Romani 3:10-19; Romani 1:18, 32).

Mântuirea

Noi credem că Domnul Isus Cristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, ca ispășire în locul nostru și că mântuirea nu se găsește în nimeni altul decât Isus Cristos. Înainte de creație, Dumnezeu i-a ales pe aceia care vor fi mântuiți și le-a oferit acest har nemeritat exclusiv pe baza bunei sale plăceri suverane. Moartea lui Isus Cristos pe cruce a fost singura plată completă pentru păcate, satisfăcând pe deplin mânia dreaptă a lui Dumnezeu, pentru fiecare persoană care se întoarce de la păcat prin pocăință și care își pune credința numai în Cristos și numai în har. La mântuire fiecare persoană este făcută o creație nouă prin Duhul Sfânt, este declarată dreaptă înaintea lui Dumnezeu și este asigurată ca un copil înfiat de Dumnezeu pentru totdeauna. Credința adevărată continuă în ascultare și dragoste pentru Isus Cristos, într-o viață dornică să Îl glorifice pe Dumnezeu și să persevereze până la sfârșit (Romani 8:37-39; 2 Corinteni 5:21; 1 Corinteni 12:13).

Căsătoria, sexualitatea și genul

Noi credem că Dumnezeu a creat căsătoria pentru a fi împărtășită între un bărbat și o femeie, într-un legământ sfânt pentru toată viață, în scopul companiei, intimității sexuale și procreării. Genul, sexualitatea și împlinirea sexuală au fost create de Dumnezeu și sunt daruri din partea Creatorului care trebuie îmbrățișate cu recunoștință și închinare. Dumnezeu a intenționat ca intimitatea sexuală să fie exprimată și consumată doar între un bărbat și o femeie când aceștia se unesc ca un singur trup prin căsătorie (Geneza 1:27-28; 2:24; Matei 19:4-6).

Biserica

Noi credem că în momentul în care o persoană își pune încrederea în Domnul Isus Cristos ca Mântuitor, acesta devine parte a Trupului lui Cristos, Biserica unică și universală, al cărei Cap este Isus Cristos. Sfânta Scriptură poruncește credincioșilor să se adune local pentru a se dedica închinării, rugăciunii, învățăturii Cuvântului, părtășiei, rânduielilor Botezului și Cinei Domnului, slujirii trupului local prin dezvoltarea și folosirea darurilor spirituale și pentru a se dedica evanghelizării lumii și facerii de ucenici (Efeseni 1:22-23; Fapte 2:42-46; 1 Corinteni 14:26; Matei 28:18-20). Oriunde se adună în mod regulat oamenii lui Dumnezeu în ascultare de această poruncă și sub îngrijirea atentă a unei echipe de prezbiteri, acolo există o expresie locală a Bisericii. Membrii bisericii trebuie să lucreze împreună în dragoste și unitate, ațintiți pe scopul suprem de a-L glorifica pe Cristos (Efeseni 4:16).

Botezul și Cina Domnului

Noi credem că botezul creștin este o declarație publică a mântuirii credinciosului prin Cristos, o identificare cu Cristos în moartea, îngroparea și învierea Lui, aceasta fiind simbolizată prin scufundarea în apă. Cina Domnului este comemorarea în unitate de către credincioși a morții lui Cristos până va veni El și trebuie să fie precedată de o auto-examinare atentă (Fapte 2:41; Romani 6:3-6; 1 Corinteni 11:20-29).

Misiunea

Noi credem că este scopul, datoria și privilegiul fiecărui credincios și a fiecărei biserici locale să îl glorifice pe Dumnezeu participând activ la chemarea lui Cristos de a merge și a face ucenici din toate neamurile. Noi credem că prioritatea și focalizarea principală a acestei chemări sunt eforturile de a întemeia, întări și multiplica biserici bazate pe Biblie, care apoi plantează biserici care, la rândul lor, plantează biserici, pentru generațiile viitoare și pentru slava lui Dumnezeu.

Lucrurile viitoare

Noi credem și așteptăm cu nerăbdare întoarcerea glorioasă, vizibilă și personală a Domnului Isus Cristos. Speranța binecuvântată a întoarcerii Sale are un rol vital asupra vieții personale, slujirii și misiunii credinciosului (1 Tesaloniceni 4:13-18). Noi credem în învierea în trup, atât a celor mântuiți, cât și a celor pierduți. Cei pierduți vor învia pentru judecată și vor experimenta mânia veșnică în iad. Cei mântuiți vor învia pentru bucurie veșnică în cerul nou și pământul cel nou în prezența manifestată a lui Dumnezeu (Fapte 1:3, 9; Evrei 7:25-26).